Algemene voorwaarden Oktoberfest Wytmarsum

ALGEMENE VOORWAARDEN Oktoberfest WYTMARSUM

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van St. OarsAsOars. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

 

Artikel 1 – Deelname:

1.1 Toegang tot het evenement is pas geldig na betaling van één of meer toegangsbewijzen voor het evenement.

1.2 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (calamiteiten) niet kan doorgaan, kan de bezoeker een gratis toegangsbewijs ontvangen voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisatie kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijfgeld.

1.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor door de bezoeker gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 2 – Inschrijving:

2.1 Inschrijven voor de zaterdag middag of zaterdag avond activiteit tijdens het Oktoberfest in Witmarsum is mogelijk vanaf 12 september t/m 6 oktober en kan alleen via de inschrijfpagina via www.oarsasoarswytmarsum.nl middels een betaling met iDeal.

2.2 Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

2.3 De inschrijving is niet persoonsgebonden.

2.4 Bij wijziging wordt geen geld gerestitueerd.

2.5 Bezoekers ontvangen de laatste informatie over het Oktoberfest in Witmarsum via www.oarsasoarswytmarsum.nl of via facebook Oktoberfest Witmarsum.

Artikel 3 – Bezoeken evenement:

3.1 Bezoeken aan het Oktoberfest in Witmarsum geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

3.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

3.4 De bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden t.g.v. zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.5 De bezoeker verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.

3.6 De bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7 Drugsgebruik is niet toegestaan.

3.8 Drankgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

Artikel 4 – Portretrecht:

De bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal e.d., waarop de bezoeker zichtbaar is.